باشگاه مشتریان آروند

جدول محاسبه استهلاک و فرانشیز

ماه های بیمه استهلاک (درصد) فرانشیز خسارت کلی ۲۵ درصد+ استهلاک (درصد)

به موجب بخشنامه شرایط جدید خدمات پس از فروش شرکت آروند، میزان فرانشیز برای خسارت جزئی ۱۵٪ ( حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ) و خسارت کلی ۲۵ درصد و میزان استهلاک ماهیانه ۲ درصد است. بدین منظور میزان استهلاک و فرانشیز در جدول زیر محاسبه گردیده است.

جدول استهلاک و فرانشیز
ماه اول ۲ ۲۷
ماه دوم ۴ ۲۹
ماه سوم ۶ ۳۱
ماه چهارم ۸ ۳۳
ماه پنجم ۱۰ ۳۵
ماه ششم ۱۲ ۳۷
ماه هفتم ۱۴ ۳۹
ماه هشتم ۱۶ ۴۱
ماه نهم ۱۸ ۴۳
ماه دهم ۲۰ ۴۵
ماه یازدهم ۲۲ ۴۷
ماه دوازدهم ۲۴ ۴۹
ماه سیزدهم ۲۶ ۵۱
ماه چهاردهم ۲۸ ۵۳
ماه پانزدهم ۳۰ ۵۵
ماه شانزدهم ۳۲ ۵۷
ماه هفدهم ۳۴ ۵۹
ماه هجدهم ۳۶ ۶۱

 

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبارجشنواره های آروند ایمیل خود را درخبرنامه باشگاه ثبت کنید
ایمیل:

نمایندگان برتر خرداد ماه 1396- تهران

1
مصباح رایانه -  پاساژ ایران
 
2
کنج - مجتمع کامپیوتر پایتخت
 
3
سیب ایران - بازار موبایل ایران

نمایندگان برتر خرداد ماه 1396- استانی

1
شیراز - اپل گلشن  
2
مشهد - خانه موبایل  
3
رشت - موبایل کهنی